Giải pháp quản trị tòa nhà

Hệ thống quản trị toà nhà BMS

Hệ thống quản trị toà nhà - BMS (Building Management System) là một hệ thống điều khiển và giám sát kỹ thuật. Hệ thống quản trị toà nhà BMS mang tính tổng thể cao trong điều khiển và giám sát các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà.

Xem tiếp