Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng

Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng

Kiểm tra thiết bị theo định kỳ nhằm tiên đoán hoặc phát hiện hỏng hóc.

Sơ đồ sau đây mô tả dịch vụ bảo trì để đảm bảo các sự gián đoạn được nhanh chóng được xác định và sửa chữa:


- Theo định kỳ 6 tháng 1 lần, chúng tôi sẽ có kế hoạch bảo trì và cùng khách hàng tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm xem xét lại những việc được thực hiện, thống nhất kế hoạch bảo trì.
- Tùy trường hợp cụ thể sẽ quyết định việc bảo trì dự phòng (preventive maintenance) từ xa hay tại chỗ. Việc bảo trì dự phòng sẽ được thực hiện trong hoặc ngoài giờ làm việc. Việc này được hoạch định trước và thông báo trước cho khách hàng.
- Bất kỳ lỗi tìm thấy trong quá trình bảo trì dự phòng sẽ được công bố, đề xuất giải pháp hoặc khắc phục. Thời gian khắc phục dựa theo cam kết trong hợp đồng.
- Các báo cáo và đề xuất cải tiến sẽ được thực hiện và gửi đến khách hàng để ngăn chặn các lỗi tương tự lặp lại trong tương lai.

Quy trình bảo trì tối thiểu bao gồm những nội dung sau:
1.     Kiểm tra thiết bị:
-       Kiểm tra log thiết bị
-       Kiểm tra đánh giá tình trạng thiết bị và các thành phần có liên quan (cấu hình thiết bị hiện tại hoạt động có ổn định không căn cứ vào phần mềm quản lý giám sát và công cụ dòng lệnh,…)
-       Thực hiện chuẩn đoán, đánh giá khả năng thay thế linh kiện (sử dụng các công cụ có sẵn của hệ thống như lệnh debug, lệnh show để kiểm tra, chuẩn đoán thiết bị,..)
2.     Bảo trì thiết bị
-       Thực hiện quy trình vệ sinh thiết bị
-       Thay thế các linh kiện/module chức năng bị sự cố hoặc có khả năng xảy ra sự cố
-       Thực hiện các Quy trình kiểm tra độ sẵn sàng của hệ thống