Dịch vụ bảo hành

Dịch vụ bảo hành

 Sơ đồ sau đây mô tả dịch vụ bảo hành để đảm bảo sự làm việc của hệ thống là lâu dài và hiệu quả cao trong điều kiện môi trường đặc thù của Việt Nam:

 
Quy trình bảo hành:

Để đảm bảo hệ thống, thiết bị và dịch vụ do công ty chúng tôi cung cấp có hiệu quả cao nhất trong điều kiện đặc thù của Việt Nam, công ty chúng tôi luôn luôn cung cấp cho chủ đầu tư những phương án bảo hành thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết và phù hợp với từng điều kiện cụ thể nhằm đáp ứng tối ưu yêu cầu của khách hàng và duy trì tốt nhất tình trạng của thiết bị trong suốt quá trình hoạt động.

Những thiết bị và dịch vụ do công ty chúng tôi cung cấp không chỉ bao gồm những quy trình bảo hành chung của nhà sản xuất mà trong từng dự án chúng tôi còn có những quy trình bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tối ưu riêng theo nhu cầu của khách hàng.